شهدای گرانقدر شهرستان بوانات

153 غلامعلی ملکی محمدتقی 1345 مجرد  1365/3/18 فاو سپاه مشمول حسامی     *
186 محمد علی رعیتی حسین 1346 متا هل 2پسر 1381/11/5 شیراز نیروی انتظامی کادر حسامی     *
37 براتعلی دیوجان هاشم 1352 مجرد  1365/9/22 مجنون سپاه مشمول حسامی     *
65 خرم رامی علی 1346 مجرد  1365/6/13 جزیره مجنون سپاه مشمول حسامی     *
76 رمضان علی قربانی حسین 1341 مجرد  1361/2/26 خرمشهر بسیج بناء حسامی     *
107 عباس امیری عزیز 1345 مجرد  1361/1/5 شوش بسیج محصل حسامی    
117 عبدالکریم اسلامپور مرتضی 1343 مجرد  1365/2/4 جاده آبادان سپاه پاسدار حسامی     *
147 غلامرضا بامداد قربان 1340 مجرد  1361/1/7 تهران ارتش سرباز حسامی     *


سوریان
11 احمد معصومی محمد 1327 متا هل 1پسر3دختر 1367/4/4 جزیره مجنون ارتش افسر سوریان     *
25 اله قلی گلستانی مصطفی 1339 متا هل 3پسر1دختر 1361/4/23 شلمچه بسیج سلمانی سوریان  اول راهنمای  
26 اله مراد پیکری مرتضی 1344 متا هل  1365/4/12 کردستان ارتش سرباز سوریان  بیسواد  
29 امان اله عباسی یداله 1347 مجرد  1365/10/19 شلمچه بسیج محصل سوریان  سوم نظری  
32 امیرحاجی پور اسماعیل 1336 متا هل 3پسر1دختر 1365/1/28 مهاباد بسیج راننده بسیج سوریان  اول راهنمای   *
44 جعفر بیات علی یار 1339 متا هل 1پسر1دختر 1363/10/12 کوشک بسیج کارگر سوریان  بی سواد   *
46 حامد معصومی منوچهر 1343 مجرد  1364/7/15 شلمچه ارتش سرباز سوریان  دیپلم   *
53 حسین ایزدی عزیزمحمد 1340 مجرد  1361/1/7 شوش بسیج محصل سوریان  اول راهنمای   *
66 خرم علی بیگی علی 1327 متا هل 2پسر 2دختر 1364/11/22 فاو بسیج بناء سوریان  اول راهنمای   *
67 رحمت اله رنجبر همت علی 1347 مجرد  1367/4/4 مجنون سپاه مشمول سوریان  سوم ابتدایی   *
71 رضا رمضانی اکبر 1346 مجرد  1365/10/4 شلمچه بسیج محصل سوریان  دیپلم  
112 عبدالحمید راستی حسین 1344 مجرد  1366/11/27 بوالحسن بسیج محصل سوریان  سوم راهنمای   *
114 عبدالرضا رنجبر حبیب 1339 متا هل 3پسر 1367/4/4 مجنون سپاه پاسدار سوریان  سوم راهنمای   *
115 عبدالرضا غلامپور عبداله 1343 مجرد  1361/3/3 خرمشهر بسیج محصل سوریان  دوم نظری  
119 عبدالمجید جمالی عبدالحسین 1347 مجرد  1365/10/4 شلمچه بسیج بیکار سوریان  اول راهنمای   *
122 عزیز قلی جمالی رضا قلی 1344 مجرد  1364/11/21 شلمچه سپاه پاسدار سوریان  پنجم ابتدای  
126 علی اصغرجمالی رضاقلی 1336 مجرد  1365/2/24 شرحانی بسیج کارمندبسیج سوریان  دیپلم   *
127 علی اکبر کریمی علی اکبر 1320 متا هل 3پسر3دختر 1361/5/8 کوشک بسیج بناء سوریان  خواندن ونوشتن   *
128 علی اکبرقربان فتح اله 1343 مجرد  1362/4/13 بوکان مهاباد بسیج محصل سوریان  سوم دبیرستان   *
135 علی همت ترابی حبیب 1337 متا هل 1پسر2دختر 1364/10/8 آبا دان بسیج خباز سوریان  خواندن ونوشتن   *
139 علیرضا فرخ یار غلامحسین 1343 متا هل  1363/4/28 سردشت سپاه مشمول سوریان  خواندن ونوشتن   *
148 غلامرضا برزگر مرتضی 1312 متا هل 2پسر4دختر 1361/5/8 کوشک بسیج کارگر سوریان  بی سواد   *
161 کرامت اله عباسی یداله 1349 مجرد  1367/3/23 شلمچه بسیج محصل سوریان  سوم دبیرستان   *
178 محمد رضا رضایی مهد قلی 1345 مجرد  1364/3/31 مهاباد بسیج کارگر سوریان  پنجم ابتدای   *
179 محمد رضا عبدالحسینی بهمن 1344 متا هل  1365/6/1 جاده شیراز اصفهان ارتش سرباز سوریان  سوم ابتدایی  
190 محمدشبان جعفر 1350 مجرد  1365/10/4 شلمچه بسیج محصل سوریان  اول نظری   *
191 محمدعلی عسکری حسین 1350 مجرد  1365/10/4 شلمچه بسیج محصل سوریان  سوم راهنمای   *
197 منصور ایزدی علی اکبر 1348 مجرد  1365/7/30 پادگان ما‍‍ژاگه بسیج محصل سوریان  سوم راهنمای   *
198 منصورمحمودی رستم 1346 مجرد  1362/12/22 جنوب بسیج کارگر سوریان  پنجم ابتدای   *
199 نظام دمیری مراد 1346 مجرد  1364/6/11 آبادان سپاه بسیجی سوریان    

سیمکان
22 اکبر شکوهی رحمت اله 1345 مجرد  1365/10/24 سومار ارتش سرباز سیمکان    
61 حیدر طاهری محمد 1341 مجرد  1362/1/15 خرمشهر نیروی انتظامی سرباز سیمکان    
102 شنبه علی رحیمی یداله 1344 متا هل 3دختر 1360/90/22 بستان بسیج کشاورز سیمکان    
104 صمد طاهری محمد  متا هل 1پسر 1362/10/4 شلمچه بسیج کارگر سیمکان    
120 عبدالمحمد مجیدی باباجان 1316 متا هل 4پسر 1366/12/24 کوهجار بسیج کارگر سیمکان    
134 علی نکوهی ثانی 1348 مجرد  1365/10/20 شلمچه بسیج بسیجی سیمکان    
182 محمد صادق کریمی   متا هل 1پسر4دختر 1360/11/26 تنگه چزابه سپاه کشاورز سیمکان    

مزایجان
6 احد نوری اکبر  مجرد  1367/4/22 فکه ارتش سرباز مزایجان  پنجم ابتدای   *
10 احمد شیری اسماعیل 1341 متا هل 1دختر 1365/10/25 شلمچه پاسدار وظیفه مشمول مزایجان  دوم راهنمایی   *
14 اسداله مصطفوی منوچهر 1345 متا هل 1دختر 1365/10/1 اندیمشک سپاه مشمول مزایجان  پنجم ابتدای  
19 اصغر حسنی احمد 1347 مجرد  1367/4/22 فکه ارتش سرباز مزایجان  دوم راهنمایی   *
21 اکبر زنگیان فریدون 1346 مجرد  1365/10/30 شلمچه سپاه کارگر مزایجان  پنجم ابتدای   *
23 اکبر کمالی اسماعیل 1349 مجرد  1366/11/26 ماووت بسیج محصل مزایجان  دوم راهنمایی   *
47 حبیب حسنی احمد 1328 متا هل 3 1361/8/8 زبیدات بسیج کشاورز مزایجان  خواندن ونوشتن   *
48 حبیب حسینی حسینقلی 1343 مجرد  1361/12/12 دشت عباس بسیج کارگر مزایجان  سوم راهنمای   *
54 حسین راه شبدیز عباس 1346 متا هل 1دختر 1365/6/30 جزیره مجنون سپاه پاسدار مزایجان  دوم راهنمایی   *
57 حسین هرمز آبادی رضا 1349 متا هل  1368/6/29 زاهدان ارتش سرباز مزایجان  دوم دبیرستان   *
60 حمید گلشن غلامحسین 1347 متا هل  1366/9/11 جنوب ارتش سرباز مزایجان  اول راهنمای   *
89 سعید کاظمی کاظم 1348 مجرد  1365/10/27 جزیره مجنون پاسداروظیفه محصل مزایجان  دوم راهنمایی   *
93 سید علی محمدوحدت حق سید علی 1339 مجرد   شلمچه بسیج معلم مزایجان  سوم راهنمای   *
94 سید محمد صفری علی اکبر 1350 مجرد  1366/11/1 ماووت بسیج محصل مزایجان  دوم دبیرستان   *
103 صمد تقی زاده اصغر 1340 مجرد  1365/10/4 شلمچه سپاه مشمول مزایجان  سوم راهنمای   *
108 عباس کریمی علی 1346 مجرد  1365/3/29 فاو سپاه بسیجی مزایجان  سوم راهنمای   *
141 عنایت اله حسن پور عزیز 1342 مجرد  1361/12/12 دشت عباس بسیج محصل مزایجان  سوم دبیرستان   *
156 قاسم کوهگرد غلام 1344 مجرد  1364/9/22 جزیره مجنون ارتش سرباز مزایجان  پنجم ابتدای   *
163 کریم باقری نصراله 1339 متا هل 1پسر 1361/4/31 شلمچه بسیج سرایدار مزایجان  پنجم ابتدای   *
166 کریم هاشمی محمد علی 1347 متا هل  1368/3/3 جنوب ارتش سرباز مزایجان  سوم راهنمای   *
167 گرامی ایوبی درویش 1339 متا هل 2دختر 1362/9/25 شرهانی ارتش سرباز مزایجان  خواندن ونوشتن   *
168 مجید افلاکی احمدقلی 1347 مجرد  1365/3/26 ام القصر بسیج کارگر مزایجان  پنجم ابتدای   *
172 محمد تقی زاده جمشید 1340 مجرد  1361/1/4 دالپری بسیج محصل مزایجان  دیپلم   *
180 محمد رضا عسکری محمد 1340 مجرد  1360/5/15 کرخه نور ارتش سرباز مزایجان  بی سواد   *
33 امیرحسن پور عباسقلی 1347 مجرد  1364/11/30 اروندرود بسیج محصل مزیجان  سوم دبیرستان   *
72 رضا قلی امیری هوشنگ 1344 مجرد  1361/3/2 خونین شهر بسیج محصل مزیجان  سوم دبیرستان   *

شیدان
45 جواد علی گندمکار قربانعلی 1322 متا هل 4پسر3دختر 1368/6/11 جنوب ارتش سرباز شیدان  لیسانس   *
56 حسین هاشمی زاده محمد 1343 مجرد  1365/11/2 شلمچه سپاه پاسدار شیدان  دیپلم   *
74 رضا نظری مراد  مجرد  1366/12/21 شلمچه سپاه مشمول شیدان  سوم دبیرستان   *
138 علیرضا عسکری سیامک 1348 مجرد  1367/10/15 جاده تاکستان  سرباز شیدان  سوم راهنمای   *
165 کریم کمالی حسیت 1333 متا هل  1367/3/23 شلمچه بسیج کارگر شیدان  پنجم ابتدای   *

کره ای
17 اسماعیل میرزایی سیف الله 1344 مجرد  1361/4/22 خرمشهر بسیج  کره ای    
24 اکبر میرزایی حسینعلی 1344 متا هل 1پسر1دختر 1366/8/28 شلمچه پاسدار پاسدار کره ای     *
42 جاوید آذور بهزاد 1349 مجرد  1366/12/26 مریوان بسیج مشمول کره ای     *
63 خدارحم زارع عزیز 1344 مجرد  1363/12/16 پل ذهاب کمیته سرباز کره ای     *
64 خدامراد قاسمی اسماعیل 1338 مجرد  1360/9/8 بستان بسیج کشاورز کره ای     *
100 سیروس مقتدر حیدر 1343 متا هل  1364/6/18 جبهه غرب پاسدار مشمول کره ای  سوم نظری  
105 طهماسب هاشمی الماس 1350 مجرد  1363/12/25 دجله بسیج کشاورز کره ای    
124 علی آزادیان جان آقا 1342 مجرد  1362/8/20 هویزه ارتش سرباز کره ای     *
132 علی دوست محمدجانی کهندل 1344 متا هل  1363/12/26 دجله پاسدار مشمول کره ای     *
159 قدمعلی طلایی قربان 1341 مجرد  1361/2/21 خرمشهر ارتش سرباز کره ای     *
201 ولی طلایی رضا 1335 متا هل 1پسر2دختر 1365 شلمچه جهاد کشاورز کره ای    

فخرآباد
4 ابوالقاسم برزگر اله قلی 1345 مجرد  1365/10/19 شلمچه بسیج روحانی فخرآباد  سوم راهنمای   *
34 ایاز برزگر حسین 1334 متا هل 4دختر 1367/1/12 شاخ شمیران بسیج کارگر فخرآباد  خواندن ونوشتن   *
36 براتعلی برزگر رضا 1344 مجرد  1346/1/23 شلمچه بسیج محصل فخرآباد  سوم نظری   *
111 عبدالحمید برزگر جمعه 1347 مجرد  1367/1/18 فکه ارتش سرباز فخرآباد  پنجم ابتدای  
123 عزیزرهبر مصطفی 1306 متا هل 6پسر3دختر 1364/11/21 اروندرود بسیج کشاورز فخرآباد  بی سواد   *
170 محسن برزگر محمد 1346 مجرد  1365/12/13 شلمچه سپاه مشمول فخرآباد  اول رهنمایی  
171 محمد برزگر احمد 1347 مجرد  1367/3/4 شلمچه نیروی انتظامی سرباز فخرآباد  خواندن ونوشتن  
183 محمد علی برزگر امیرقلی 1337 مجرد  1360/7/16 شیراز سپاه پاسدار فخرآباد  دیپلم   *

مروشکان
13 ارجعلی علیخانی احمدقلی 1330 متا هل 2پسر1دختر 1362/12/3 تنگه چزابه بسیج کشاورز مروشکان     *
110 عبدالحسین دمیری نجف 1346 مجرد  1366/7/14 شلمچه سپاه مشمول مروشکان     *
130 علی حسین دمیری خان میرزا 1324 متا هل 3پسر2دختر 1362/12/4 بصره ارتش بناء مروشکان     *

منج
7 احمد خوشنمک محمد 1340 مجرد  1360/1/26 سوسنگرد ارتش سرباز منج  بی سواد   *
55 حسین کاظمی قیطاس 1344 مجرد  1364/5/1 کلاشیر ارتش سرباز منج  دیپلم   *
101 شعبان علی ایزدی چراغعلی 1343 مجرد  1364/3/20 قصر شیرین ارتش سرباز منج  چهارم ابتدای   *
145 غلامرضا احمدی کیومرث 1345 مجرد  1364/10/5 جنوب بسیج محصل منج سفلی  دوم دبیرستان   *

قنات ملک
51 حسن ملک مکان قباد 1341 مجرد  1361/3/4 خونین شهر ارتش سرباز قنات ملک  دوم راهنمایی   *
109 عباس ملک مکان محمد رضا 1328 متا هل 1پسر2دختر 1361/3/3 خونین شهر جهاد جهادگر قنات ملک  پنجم ابتدای   *
143 عنایت نجفی همت علی 1344 مجرد  1365/3/26 پیران شهر ارتش سرباز قنات ملک  پنجم ابتدای   *
177 محمد رزم آتین رستم 1349 مجرد  1366/1/27 بوالحسن بسیج محصل قنات ملک  دوم دبیرستان   *
آباده
70 رضا دهقان حسام پور کوچک 1351 مجرد  1370/12/7 موسیان ارتش سرباز قلعه  سوم راهنمای   *
164 کریم دهقان حسام پور افراسیاب 1347 مجرد  1362/12/12 طلاییه بسیج محصل قلعه آباد  دوم راهنمایی   *
204 یونس دهقان حسام پور ابوالحسن 1347 مجرد  1362/12/12 طلاییه بسیج سرباز قلعه آباد  پنجم ابتدای   *
16 اسماعیل دهقان حسام پور محمود 1344 مجرد  1364/5/6 سنندج سپاه مشمول آباده  اول رهنمایی  
بادبر
27 الیاس اکبری نوازعلی 1341 مجرد  1361/11/10 جنوب ارتش سرباز بادبر  سوم ابتدایی   *
39 پرویز دفک برات 1344 مجرد  1361/4/24 شلمچه بسیج محصل بادبر  سوم دبیرستان   *
88 سرافراز پیرکدویی حسن 1346 مجرد  1365/10/30 شلمچه سپاه مشمول بادبر  دوم راهنمایی   *
188 محمد فقیری سلمان 1346 مجرد  1367/4/22 فکه ارتش سرباز بادبر  چهارم ابتدای   *
62 خداخواست اکبری نوازعلی 1344 مجرد  1361/8/19 عین خوش بسیج محصل باربر  دوم دبیرستان   *
باغصفا
69 رضا حسین پور حسین 1349 مجرد  1367/3/4 شلمچه بسیج بسیجی باغ صفا     *
118 عبدالکریم مصطفوی حسن علی 1348 مجرد  1365/10/30 شلمچه سپاه بسیجی باغ صفا  پنجم ابتدای   *
121 عبداله براتی آقا مراد 1348 مجرد  1365/2/23 فکه بسیج مشمول باغ صفا     *
184 محمد علی برزگر قاسم 1347 متا هل 1پسر 1365/2/24 شرهانی سپاه بسیجی باغ صفا  پنجم ابتدای   *
187 محمد علی وطن خواه مصطفی 1343 مجرد  1361/8/24 عین خوش سپاه بسیجی باغ صفا     *
12 احمد نعمتی غلامرضا 1352 مجرد  1372/6/28 سردشت بسیج مشمول باغصفا     *
95 سید محمد علوی سید جلال 1348 متا هل  1373/3/9 کوهنوج  نیروی انتظامی باغصفا     *
توجردی
18 اصغر جوکار خدامراد 1340 مجرد  1359/10/17 اهواز ارتش سرباز توجردی     *
40 تقی زارع علی کرم 1348 مجرد  1365/10/20 شلمچه بسیج کارگر توجردی    
49 حبیب غلامی علی آقا 1349 مجرد  1367/1/21 پنجوین ارتش سرباز توجردی     *
59 حسینعلی قربانی قدمعلی 1346 مجرد  1364/11/21 شلمچه بسیج طلبه توجردی     *
73 رضا منگلی پور علی 1349 مجرد  1367/4/4 شلمچه کمیته مشمول توجردی    
181 محمد رضایی علی 1352 مجرد  1367/3/4 شلمچه بسیج محصل توجردی     *
جشنیان
2 ابراهیم روستای قربانعلی 1326 مجرد  1361/1/7 شوش بسیج کارگر جشنیان  چهارم ابتدای   *
41 جانقلی رنجبر امیرقلی 1338 متا هل  1361/1/1 کوی زهزاشیراز جهاد جهادگر جشنیان  پنجم ابتدای   *
129 علی بخش روستایی امید علی 1342 مجرد  1360/9/20 بستان سپاه پاسدار جشنیان     *
131 علی حسین رنجبر نادعلی 1350 مجرد  1366/10/26 ماووت بسیج محصل جشنیان  دوم دبیرستان  
192 محمود روستایی اسکندر 1342 مجرد  1362/1/22 پاسگاه شرنیان سپاه بناء جشنیان  پنجم ابتدای   *
193 مرادعلی روستایی پرویز 1339 متا هل 1پسر 1362/12/27 طلاییه سپاه پاسدار جشنیان  پنجم ابتدای   *
255.7 ابراهیم روستای قربانعلی 1348 مجرد  1361/1/5 شوش بسیج کارگر جشنیان  چهارم ابتدای   *
3 ابراهیم فریدونی علی قلی 1345 مجرد  1366/11/21 خرمشهر سپاه مشمول جشنیان  بیسواد   **
96 سیدحسن جعفری قربان علی 1344 مجرد  1366/1/27 ماووت سپاه پاسدار جشنیان  سوم راهنمای   *
جمال آباد
77 زیاد قلی میر شکاری نصراله 1347 مجرد  1365/10/4 شلمچه بسیج بسیجی جمال آباد     *
90 سلیمان میرشکاری قدرت اله 1345 مجرد  1365/11/10 شلمچه بسیج بسیجی جمال آباد    
92 سید عبدلعظیم موسوی سید احمد 1346 متا هل 1دختر1پسر 1364/4/4 آبادان بسیج بسیجی جمال آباد     *
154 فتح اله هاشمی اصلان 1345 مجرد  1365/10/19 شلمچه بسیج معلم جمال آباد     *
173 محمد حسین خرد جهانگیر 1348 مجرد  1363/12/26 شرق دجله بسیج بسیجی جمال آباد     *
200 ولی اله محمد جانی محمد حسین 1346 مجرد  1366/11/16 جنوب بسیج بسیجی جمال آباد     *
جیان
10 جاوید قاسمی احمد 1343 مجرد  1361/5/19 کوشک بسیج محصل جیان  سوم راهنمای   *
14 غلامرضا اسد الهی نصراله 1344 متا هل  1361/4/23 شلمچه بسیج محصل جیان  پنجم ابتدای   *
33 غلامحسین کیانی عزیزمحمد 1315 متا هل 2پسر3دختر 1367/2/24 شاخ شمیران بسیج کارگر جیان  خواندن ونوشتن   *
35 غلامعلی قاسمی همت 1346 مجرد  1365/10/19 شلمچه بسیج محصل جیان  سوم دبیرستان   *
81 سیدعبدالمجید هاشمی سید عبدالعلی 1341 متا هل  1361/5/8 کوشک بسیج کارمند جیان  دیپلم   *
82 قیطاس شهابی اسماعیل 1343 متا هل 1پسر 1365/11/12 شلمچه بسیج  جیان  سوم ابتدایی   *
107 علیرضا دژبخش جان محمد 1352 مجرد  1373/2/9 جاسک سپاه مشمول جیان  سوم راهنمای   *
132 حسن ابراهیمی تقی 1341 متا هل 2دختر 1361/8/1 سومار ارتش سرباز جیان  پنجم ابتدای   *
133 محمد حسین رضایی محسن 1340 مجرد  1360/9/9 نیسان ارتش سرباز جیان  پنجم ابتدای   *
135 عنایت روستایی قربان علی 1340 مجرد  1361/4/23 شلمچه ارتش سرباز جیان  دیپلم   *
152 امام قلی ریز دیدار 1340 مجرد  1360/3/4 سوسنگرد ارتش سرباز جیان  اول راهنمای   *
186 علیرضا قوچی امان اله 1345 مجرد  1365/10/30 شلمچه سپاه مشمول جیان  سوم راهنمای   *
ده زیارت
9 احمد دهوکی درویش 1348 مجرد  1363/12/26 شلمچه بسیج کارگر ده زیارت  بی سواد   *
20 اصغر صحرا گرد محمد 1343 متا هل 1پسر 1364/12/20 فاو سپاه پاسدار ده زیارت  پنجم ابتدای   *
203 یداله اسماعیل زاده سعداله  متا هل  1366/6/1 مشهد سپاه مشمول ده زیارت     *
دیده بانکی
35 بخشعلی روستایی احمد 1328 متا هل 3پسر 1361/8/8 زبیدات ارتش سرباز دیدبانکی  بی سواد   *
174 محمد حسین رحیمی قربانعلی 1344 مجرد  1366/10/26 ماووت بسیج بیکار دیدبانکی  دوم دبیرستان   *
قنات سرخ
158 قدمعلی شهابی حسین 1341 مجرد   فکه بسیج محصل قنات سرخ     *
202 ولی قائدی اسد 1341 متا هل 1پسر 1365/10/20 شلمچه بسیج کشاورز قنات سرخ  بیسواد   *
فنجان
5 ابوالقاسم رحیمی شکراله 1344 مجرد  1365/6/12 مریوان ارتش سرباز فنجان    
38 بهرام شتابی حسن 1342 مجرد  1361/1/4 دشت عباس ارتش سرباز فنجان    

ابوتربه
125 علی اصغر اسدی مهدی 1346 مجرد  1366/12/26 جزیره مجنون سپاه مشمول ابو تربه     *
195 مسعود خسروی محمود 1341 متا هل 1دختر 1365/11/10 شلمچه سپاه کارگر ابو تربه     *

اکبری
8 احمد دهقان حسام پور غلامعباس 1342 متا هل 1پسر 1366/5/12 شلمچه سپاه مشمول اکبری  دیپلم   *

قدمگاه
185 محمد علی رجبی الیاس 1345 متا هل  1363/12/26 شرق دجله بسیج بناء قدمگاه  پنجم ابتدای   *

سنگبر
194 مرادعلی روستایی امراله 1344 مجرد  1364/5/26 سید کان ارتش سرباز سنگبر  سوم راهنمای   *
سونج
176 محمد دهقانیان ایاز 1350 مجرد  1369/7/30 اهواز سپاه مشمول سونج  اول راهنمایی   *
شاه رستم
30 امراله عبدالهی اسکندر 1345 مجرد  1365/4/4 اروندرود سپاه مشمول شاه رستم     *
عاصمی
98 سیدمحمدرحما نی سیدحمزه 1340 متا هل  1363/3/5 جزیره مجنون بسیج کارمند عاصمی  دیپلم   *

قاضی آباد
113 عبدالرضا احمدی ابراهیم 1341 مجرد  1361/1/2 دالپیری ارتش سرباز قاضی آباد  دوم ابتدای   *
قنات ابراهیم
133 علی قائدی هاشم 1344 مجرد  1365/10/20 شلمچه بسیج چوپان قنات ابراهیم  بیسواد   *

کوپان
15 اسفندیار زمانی احمد 1346 مجرد  1365/12/13 حاج عمران ارتش سرباز کوپان     *

محمود آباد
151 غلامرضا مرتضایی خدارحم 1337 متا هل 1دختر 1362/1/5 قم قلعه بسیج کارگر محمود آباد  بیسواد   *
نویه
75 رمضان بیاتی حسین 1340 متا هل  1364/7/19 کلاسین بسیج کارگر نویراز     *

نویراز
149 غلامرضا جلالی مراد 1346 مجرد  1365/6/11 حاج عمران سپاه سرباز نویه    
جعفر آباد
1 ابراهیم برزگر موسی 1347 مجرد  1365/11/24 شلمچه بسیج محصل جعفرآباد  چهارم ابتدای   *
91 سید عباس سلیمانیان سید علی 1343 مجرد  1361/20/12 خونین شهر بسیج محصل جعفر آباد علیا  دوم دبیرستان   *
157 قاسمعلی عواطفی فرد خدا رحم 1338 متا هل 1پسر 5دختر 1364/11/25 فاو بسیج کارگر جعفر آباد علیا  اول راهنمایی  
68 رضا برزگر     1387 بوانات بسیج مشمول                   
155 قاسم حسینی علی یار 1347 مجرد  1365/4/4 مجنون سپاه مشمول   پنجم ابتدای   *