دیوانه کنی هردو جهانش بخشی / دیوانه تو هردو جهان را چه کند

عشق و عاشقی / عشق و محبت / حرف های عاشقانه  / عشق و محبت / مطالب اخلاقی  / مطالب عرفانی / تصوف و عرفان / عرفا و متصوفه

هرکس که تو را شناخت جان را چه کند / فرزند و عیال و خانمان را چه کند

عشق        یعنی       بندگی      آزادگی

عشق    یعنی    زندگی    را     بندگی 

عشق  یعنی   یک     عمر     راز  و   نیاز

عشق   یعنی   یک   وضو   و   یک  نماز

عشق   یعنی    سجده ها   با  چشم تر

عشق  یعنی  شب   نخفتن   در  سحر

عشق   یعنی   همچو   شمعی  سوختن

عشق    یعنی     بهر     معبود    مردن 

عشق    یعنی    آرمیدن       در     جوار

عشق      یعنی      بیقرار     روی   یار

عشق    یعنی   موج   یک       دریا شدن

عشق   یعنی   تا   ابد    شیدا   شدن

عاشق     بی خویشتن      عاشق   بود

عاشق   آن  باشد  که  او   صادق   بود

عاشقان  را  فکر   حیلت‌   ساز   نیست

عشق  با  سوداگری   دمساز   نیست

عاشقی  از  خویش  هجرت کردن  است

نیست  عاشق  آن که در بند تن  است

باید    اول      برگ      هجرت    ساختن

پس   به   عشق  و  عاشقی  پرداختن

عاشقان      بار      سفر       بربسته اند

رشته   جان   از  جهان   بگسسته اند

این   شکار   دام   هر   صیاد       نیست

عشق بازی   کار   هر    شیاد   نیست

طالب  حق   را   حقیقت    لازم     است

عاشقی    را    قابلیت    لازم    است 

تا  به   عاشق     جلوه ی    دیگر    کند

عشق    از    معشوق   اول   سر   زند

گر  زند  صد  شورش  و   مستی   از   او

تا    به    حدی  که  برد  هستی  از  او

بر   حسین   و    حالت    او    کن    نظر

شاهد    این    مدعی    خواهی    اگر

کرد    رو    را    جانب    سلطان   عشق

روز    عاشورا    در  آن   میدان   عشق

این     علمدار    رشید     این      اکبرم

بارالها     این      سرم      این    پیکرم

این عروس دست  و  پا  در  خون   خضاب

این   سکینه    این    رقیه   این   رباب

این  تن    عریان   میان   خاک   و  خون

این  من و  این ساربان  این  شمر  دون

این  من    و    این    ناله های     زینبم

این  من  و   این   ذکر    یا رب    یا ربم

ای حسین   ای   یکه تاز     راه    عشق

پس خطاب آمد  ز حق کی شاه عشق

پرده   برکش  من   به    تو   عاشق ترم

گر  تو   بر   من  عاشقی    ای محترم 

مشتری      بر     جنس     بازار     توام

غم   مخور    که    من    خریدار    توام

مرحبا    صد   مرحبا     خود    هم   بیا

هر  چه   بودت    داده ای   در   راه   ما

عرش  و   فرشم   جمله    پا انداز    تو

خود  بیا  که   می کشم   من   ناز   تو

خود  بیا   و   اصغرت     را     هم    بیار

لیک   خود    تنها    نیا   در    بزم    یار 

خاصه     در    منقار   او     برگ    گلی

خوش    بود    در   بزم    یاران    بلبلی 

زودتر      بشتاب        سوی       داورت

خود    تو    بلبل    گل   علی    اصغرت

   
برچسب ها : عشق  ,