آشنایی با شهدای سرچهان از توابع شهرستان بوانات 

 

  

  

نام شهید:اصغر صحراگرد 

   

دیگر تصاویر این شهید

نام پدر:محمد 

محل تولد ودفن:بوانات –سرچهان-ده زیارت 

سال تولد وشهادت:***/1364 

محل شهادت:فاو 

قسمتی ازوصیت نامه:ما باید بدانیم که قرآن با ماست وهیچ ترس خوفی از شرق غرب نداریم

نام شهید:اکبر میرزایی 

نام پدر:حسینعلی

محل تولد ودفن:بوانات –سرچهان – کره ای

سال تولد وشهادت:1343/1366

محل شهادت:شلمچه

قسمتی ازوصیت نامه:نیایش به درگاه خدارا از یاد نبریدوهمیشه به یاد خدا باشید

 دیگر شهدای بخش سرچهان

 قسمتی ازوصیت نامه:
به معنویت خود توجه کنید 

 نام شهید:زیلد قلی میرشکاری
  نام پدر:نصراله
  محل تولد ودفن:جمال آباد
  سال تولد وشهادت:1347/1365
  محل شهادت:شلمچه

 قسمتی ازوصیت نامه:منتظر دریافت
 نام شهید:سید نعمت الله موسوی
  نام پدر:سید حاجی
  محل تولد ودفن:شاهزاده ابوالقاسم
  سال تولد وشهادت:****/1365
  محل شهادت:شلمچه

 قسمتی ازوصیت نامه:
من برای حفظ انقلاب یک لحظه آرام نخواهم گرفت 

 نام شهید:اسداله مصطفوی
  نام پدر:منوچهر
  محل تولد ودفن:باغ صفا
  سال تولد وشهادت:1345/1365
  محل شهادت: اندیمشک

 قسمتی ازوصیت نامه:منتظر دریافت
 نام شهید:غلام رضا مرتضائی
  نام پدر:خدارحم
  محل تولد ودفن:محمود آباد
  سال تولد وشهادت: 1336/1362
  محل شهادت: قم قلعه

 قسمتی ازوصیت نامه:منتظر دریافت
 نام شهید:ولی اله محمد جانی
  نام پدر:محمد حسین
  محل تولد ودفن:جمال آباد
  سال تولد وشهادت: ****/1366
  محل شهادت: جنوب

 قسمتی ازوصیت نامه:منتظر دریافت
 نام شهید:محمد محمدجانی
  نام پدر:مراد
  محل تولد ودفن:خیر آباد
  سال تولد وشهادت: ***/1367
  محل شهادت: فکه

 قسمتی ازوصیت نامه:خداوند بزرگ را شکر می گذارم وازاومیخواهم که مرا جزء شهدا قرار دهد 

 نام شهید:رمضان علی قربانی
  نام پدر:قدمعلی
  محل تولد ودفن:توجردی
  سال تولد وشهادت: 1347/1361
  محل شهادت: خرمشهر

 قسمتی ازوصیت نامه:من فرصت دست یابی به شهادت را عین سعادت است غنیمت می شمارم  

نام شهید:خدامراد قاسمی
  نام پدر:اسماعیل
  محل تولد ودفن:کره ای
  سال تولد وشهادت:1368/1360
  محل شهادت: بستان

 قسمتی ازوصیت نامه:ازدانش آموزان می خواهم که درسنگرعلم دانش باجهل نادانی مبارزه کنند  

نام شهید:علی دوست محمد جانی
  نام پدر:کهندل
  محل تولد ودفن: دشت رئیس
  سال تولد وشهادت: 1344/1363
  محل شهادت: شرق دجله

 قسمتی ازوصیت نامه:
 نام شهید:عبد العلی محمدجانی
  نام پدر:همدم
  محل تولد ودفن:دشت رئیس
  سال تولد وشهادت: 1345/1364
  محل شهادت: فاو

 قسمتی ازوصیت نامه:منتظر دریافت
 نام شهید:حبیب غلامی
  نام پدر:علی آقا
  محل تولد ودفن:توجردی
  سال تولد وشهادت:**/1367
  محل شهادت: ****

 قسمتی ازوصیت نامه:از تفرقه وجدایی خوداری کنید وباهم رئوف باشید 

 نام شهید:ارج علی علی خانی
  نام پدر:احمد قلی
  محل تولد ودفن:مروشکان
  سال تولد وشهادت: 1330/1362
  محل شهادت: تنگ چزابه

 قسمتی ازوصیت نامه:منتظر دریافت
 نام شهید:امراله عبدالهی
  نام پدر:اسکندر
  محل تولد ودفن:شاه رستم
  سال تولد وشهادت: 1345/1365
  محل شهادت: اروندرود

 قسمتی ازوصیت نامه:منتظر دریافت
 نام شهید:ولی طلایی
  نام پدر:رضا
  محل تولد ودفن:کره ای
  سال تولد وشهادت: **/1365
  محل شهادت: شلمچه

 قسمتی ازوصیت نامه:منتظر دریافت
 نام شهید:کرم قائدی
  نام پدر:مجمد
  محل تولد ودفن:دوست آباد
  سال تولد وشهادت: 1345/1365
  محل شهادت: طلائیه

 قسمتی ازوصیت نامه:منتظر دریافت
 نام شهید:علی قائدی
  نام پدر:هاشم
  محل تولد ودفن:قنات ابراهیم
  سال تولد وشهادت:1343/1365
  محل شهادت: شلمچه

 قسمتی ازوصیت نامه:
از جنگ وشهادت درراه خدا نترسید  نام شهید:محمد علی وطن خواه
  نام پدر:مصطفی
  محل تولد ودفن:باغ صفا
  سال تولد وشهادت:1344/1361
  محل شهادت: عین خوش

 قسمتی ازوصیت نامه:منتظر دریافت
 نام شهید:عبدالکریم مصطفوی
  نام پدر:حسینعلی
  محل تولد ودفن:باغ صفا
  سال تولد وشهادت:1348/1365
  محل شهادت: شلمچه

 قسمتی ازوصیت نامه:
 نام شهید:قدم علی طلایی
  نام پدر:قربان
  محل تولد ودفن:کره ای
  سال تولد وشهادت: ***/1361
  محل شهادت: خرمشهر

 قسمتی ازوصیت نامه:
 نام شهید:معصومعلی صفی خانی
  نام پدر:محمد
  محل تولد ودفن:دوست آباد
  سال تولد وشهادت: 1335/1361
  محل شهادت: عین خوش

 قسمتی ازوصیت نامه:
 نام شهید:اسمائیل میرزایی
  نام پدر:سیف اله
  محل تولد ودفن:کره ای
  سال تولد وشهادت: 1344/1361
  محل شهادت: خرمشهر

 قسمتی ازوصیت نامه:
تقوا پیشه کنید وامامرا دعا کنید وازاوپیروی کنید  نام شهید:قیطاس شهابی
  نام پدر:اسماعیل
  محل تولد ودفن:دوست آباد
  سال تولد وشهادت: 1343/1365
  محل شهادت: شلمچه

 قسمتی ازوصیت نامه:
توکل به خدا کنید وصبور باشید  نام شهید:قدمعلی  شهابی
  نام پدر:حسین
  محل تولد ودفن:قنات سرخ
  سال تولد وشهادت:1341/1361
  محل شهادت: فکه

 قسمتی ازوصیت نامه:
 نام شهید:اسفندیار زمانی
  نام پدر:احمد
  محل تولد ودفن:کوپان
  سال تولد وشهادت: **/1365
  محل شهادت: حاج عمران

 قسمتی ازوصیت نامه:
هرچه توان دارید درراهاسلم بکوشید نام شهید:خدارحم زارع
  نام پدر:عزیز
  محل تولد ودفن:کره ای
  سال تولد وشهادت: **/1363
  محل شهادت: سرپل زهاب

 قسمتی ازوصیت نامه:
از زنان جامعه می خواهم که حجابشان راکه سعادتشان درآن است حفظ کنند   

نام شهید:تقی زارع
  نام پدر:علی کرم
  محل تولد ودفن:حسامی
  سال تولد وشهادت: 1348/1365
  محل شهادت: شلمچه

 قسمتی ازوصیت نامه:
 نام شهید:اصغر جوکار
  نام پدر:خدامراد
  محل تولد ودفن:توجردی
  سال تولد وشهادت: **/1359
  محل شهادت: اهواز

 قسمتی ازوصیت نامه:
 نام شهید:غلام رضا جلالی
  نام پدر:مراد
  محل تولد ودفن:نویه
  سال تولد وشهادت: 1346/1365
  محل شهادت: حاج عمران

 قسمتی ازوصیت نامه:اطاعت از امام وادامه دادن راه شهیدان را فراموش نکنید  

نام شهید:رضا حسین پور
  نام پدر:حسین
  محل تولد ودفن:باغ صفا
  سال تولد وشهادت:1349/1367
  محل شهادت: شلمچه

 قسمتی ازوصیت نامه:پیروراه شهدا باشید وهرگز دست از اسلام ورهبری برندارید 

نام شهید:محمدحسین خرد
  نام پدر:جهانگیر
  محل تولد ودفن:جمال آباد
  سال تولد وشهادت: 1347/1363
  محل شهادت: شرق دجله

 قسمتی ازوصیت نامه:
 نام شهید:نظام دمیری
  نام پدر:زیاد قلی
  محل تولد ودفن:چنارویه
  سال تولد وشهادت: 1321/1364
  محل شهادت: آبادان

 قسمتی ازوصیت نامه:
 نام شهید:علی حسین دمیری
  نام پدر:خان میرزا
  محل تولد ودفن:مروشکان
  سال تولد وشهادت: 1324/1362
  محل شهادت: بصره

 قسمتی ازوصیت نامه:
 نام شهید:احمددهوکی
  نام پدر:درویش
  محل تولد ودفن:ده زیارت
  سال تولد وشهادت:1348/1363
  محل شهادت: شلمچه

 قسمتی ازوصیت نامه:
 نام شهید:عبدالحسین دمیری
  نام پدر:نجف
  محل تولد ودفن:مروشکان
  سال تولد وشهادت: 1346/4366
  محل شهادت: شلمچه

 قسمتی ازوصیت نامه:
 نام شهید:رمضان بیاتی
  نام پدر:حسین
  محل تولد ودفن:نویه
  سال تولد وشهادت: **/1364
  محل شهادت: کلاشین

 قسمتی ازوصیت نامه:
 نام شهید:حسینعلی قربانی
  نام پدر:قدمعلی
  محل تولد ودفن:توجردی
  سال تولد وشهادت: 1346/1364
  محل شهادت: شلمچه

 قسمتی ازوصیت نامه:
 نام شهید:علیرضابیگی
  نام پدر:سبزعلی
  محل تولد ودفن:بندنو
  سال تولد وشهادت: 1321/1365
  محل شهادت: مهاباد

 نام شهید:فتح اله هاشمی
  نام پدر:اصلان
  محل تولد ودفن:جمال آباد
  سال تولد وشهادت: 1345/1365
  محل شهادت: شلمچه

 

منتظر مطالب از دیگر شهدای سرچهان باشید واگر مطالبی دارید برایمان ازطریق ایمیل ویااز طریق قسمت نظرات ارسال تا به نام خودتان دراین وبلاگ قرار بگیرد درضمن میتوانید با اعلام آمادگی جزء نویسندگان افتخاری این وبلاگ درآیید

با تشکر :مدیریت وبلاگ گلی از بهشت

برچسب ها : شهدای سرچهان  ,